top of page

Prywatność

1. Prywatność na pierwszy rzut oka

 

Informacje ogólne

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych podlega prawu szwajcarskiemu. Ponieważ w przypadku niektórych form przetwarzania danych może być konieczne przestrzeganie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), niniejsza deklaracja o ochronie danych jest również dostosowana do RODO.

 

Korzystanie z naszych usług może prowadzić do przetwarzania danych osobowych. Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane osobowe przetwarzamy, rodzaj przetwarzania i cel przetwarzania. Ponadto odniesiono się do praw zainteresowanych osób.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, ponieważ dobrowolnie je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona internetowa działa bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Gromadzenie danych dla aplikacji

Jak zbieramy Twoje dane?

Gdy skontaktujesz się z nami w sprawie wakatu pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie, zbierzemy Twoje dane.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do przetworzenia Twojego zapytania lub aplikacji oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika. Dane te nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, jego dokumentacja aplikacyjna zostanie mu zwrócona lub usunięta/zniszczona po zakończeniu procesu aplikacyjnego, chyba że istnieje prawny obowiązek jej zachowania. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest jego zgoda, realizacja zawartej z nim umowy oraz nasze uzasadnione interesy.

Gromadzenie danych na potrzeby zapytań lub z dostawcami, usługodawcami i klientami

Jak zbieramy Twoje dane?

Gromadzimy dane użytkowników, gdy kontaktują się oni z nami w sprawie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. W celu zawierania i przetwarzania umów z klientami i partnerami biznesowymi przechowujemy dane kontaktowe odpowiednich osób kontaktowych.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Przechowujemy dane użytkownika, w tym podane przez niego dane kontaktowe, tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Gromadzenie danych do celów marketingowych i sprzedażowych

Jak zbieramy Twoje dane?

Gromadzimy dane osobowe na potrzeby kampanii marketingowych i pozyskiwania nowych klientów. Dane te są gromadzone z publicznie dostępnych źródeł danych i przechowywane w naszych systemach. Obejmują one imię i nazwisko, dane kontaktowe, pracodawcę, w tym adres pocztowy i stanowisko.

W odniesieniu do gromadzenia danych na potrzeby newslettera, patrz sekcja 6.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania kampanii listownych i nie przekazujemy ich stronom trzecim (z wyjątkiem naszego dostawcy CRM, który ma odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych).

Gromadzenie danych na potrzeby komunikacji bezpośredniej i wizyt

Jak zbieramy Twoje dane?

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami (np. przez telefon, e-mail lub czat) lub gdy my kontaktujemy się z nim, przetwarzamy niezbędne dane osobowe. Przetwarzamy również te dane osobowe, gdy użytkownik nas odwiedza. W takim przypadku może być wymagane pozostawienie danych kontaktowych przed wizytą lub w recepcji. Przechowujemy je przez określony czas w celu ochrony naszej infrastruktury i informacji.
Używamy Microsoft Teams do prowadzenia połączeń konferencyjnych, spotkań online, wideokonferencji i/lub webinariów ("Spotkania online"). W tym celu gromadzimy między innymi dane kontaktowe, dane graniczne do komunikacji, dane osobowe, czas i powód wizyty itp.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Używamy tych danych wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą lub zorganizowania spotkania. Nie przekazujemy danych bez zgody użytkownika.


Prawa użytkownika dotyczące gromadzenia danych

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo - o ile przewiduje to obowiązujące prawo o ochronie danych - do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

TEM AG
Triststrasse 8
CH-7000 Chur

Telefon: +41 81 254 25 25
E-mail: info@mytem-smarthome.com

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Jeśli złożysz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. -bb3b-136bad5cf58d_

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz w każdej chwili złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. W Szwajcarii jest to Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html).

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma systemu operacyjnego) dla niektórych form przetwarzania danych, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/odr

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Dane osób trzecich

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe od osób trzecich, prosimy o upewnienie się, że jesteś do tego upoważniony, że osoby zainteresowane zostały poinformowane o przekazaniu i że są świadome niniejszego oświadczenia o ochronie danych oraz że dane przekazałeś jest poprawny.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna używa protokołu SSL lub Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek przesłania nam danych dotyczących płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.
Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Dzięki szyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na stronie w każdej chwili. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Jeżeli Twoje dane osobowe były/są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz zamiast ich usunięcia zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

 • W przypadku wniesienia sprzeciwu należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne państwa szwajcarskiego lub Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

 

3. Inspektor ochrony danych

 

Naszym inspektorem ochrony danych w TEM AG jest:

Michèle Membrini
TEM AG
Triststraße 8
CH-7007 Chur
michele.membrini@tem.ch

 

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

 

ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.


Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.


Przechowywane są pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka na zakupy) oraz przetwarzania w celu ochrony uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ i wersja przeglądarki

 • używany system operacyjny

 • URL strony odsyłającej

 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

 • Czas żądania serwera

 • adres IP

 

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.
Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.


Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do odwołania.
Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji w serwisie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.


W przypadku istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmiany niezbędne technicznie, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby Cię w ten sposób poinformować.


Dane wprowadzone podczas rejestracji będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz odwołać każdą wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.


Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane przez cały okres rejestracji na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego lub do wykonania umowy lub działań przedumownych (dane inwentaryzacyjne). Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub naliczania opłat.


Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

Transmisja danych po zawarciu umowy dla sklepów internetowych, dealerów i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście realizacji umowy, na przykład firmie, której powierzono dostawę towaru lub bankowi odpowiedzialnemu za realizację płatności. Dalsze przesyłanie danych nie odbywa się lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

 

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.


Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania szwajcarskich i europejskich (UE) organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

 

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Funkcja ta umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlane powiązane z zainteresowaniami, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego wcześniejszego użytkowania i zachowań podczas surfowania (np. na tablecie lub komputerze). .


Jeśli wyrazisz na to zgodę, Google połączy w tym celu historię Twojej przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być umieszczane na każdym urządzeniu, na którym logujesz się za pomocą swojego konta Google.
Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia odbiorców dla reklam na różnych urządzeniach.


Możesz na stałe sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; kliknij ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zebrane dane są gromadzone na Twoim koncie Google wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą możesz wyrazić lub wycofać od Google.


W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są połączone z Twoim kontem Google (np. ponieważ nie masz konta Google lub wniosłeś sprzeciw wobec połączenia), uzasadniony interes operatora strony w gromadzeniu danych opiera się na anonimowej analizie odwiedzających stronę w celach reklamowych.
Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).


W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, zostanie ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.


Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe reklamodawców AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.


Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.


Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Piksele Facebooka

Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel działania użytkownika Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.

 

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po przekierowaniu na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.


Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka i poza Facebookiem. My jako operator strony nie możemy wpływać na to wykorzystanie danych.


Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.


Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.


Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu Niestandardowi odbiorcy w sekcji Ustawienia reklam nahttps://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screendezaktywować. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.


Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na użytkowaniu Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

6. Biuletyny

Za pomocą poniższych informacji poinformujemy Cię o treści naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, a także o Twoich prawach do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie i opisane procedury.

 

Treść biuletynu

Wysyłamy biuletyny, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) tylko za zgodą odbiorcy lub zgodą prawną. Jeżeli treść newslettera została szczegółowo opisana podczas rejestracji do newslettera, decydują one o zgodzie użytkownika. Ponadto nasze newslettery zawierają informacje o szkoleniach itp. (może to obejmować w szczególności odniesienia do wpisów na blogu, wykładów lub warsztatów, naszych usług lub obecności w Internecie).

 

Podwójna akceptacja i logowanie

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze podwójnego opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na czyjś adres e-mail. Rejestracje do newslettera są rejestrowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Zmiany w danych przechowywanych przez MailChimp są również rejestrowane.

Korzystanie z dostawcy usług wysyłkowych „MailChimp”

Newsletter jest wysyłany za pomocą „MailChimp”, platformy wysyłkowej newslettera amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Adresy e-mail odbiorców naszego biuletynu, a także inne dane opisane w niniejszej informacji są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, MailChimp może wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu lub w celach ekonomicznych, w celu ustalenia, z jakich krajów pochodzą odbiorcy . MailChimp nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego biuletynu do pisania do nich lub przekazywania ich osobom trzecim. Ufamy niezawodności oraz bezpieczeństwu IT i danych MailChimp. MailChimp jest objęty licencją w ramach umowy o ochronie prywatności USA-UE „Tarcza Prywatności”  certyfikowany, a tym samym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów UE dotyczących ochrony danych. Ponadto zawarliśmy „Umowę o przetwarzanie danych” z MailChimp. Jest to umowa, w której MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je w naszym imieniu zgodnie z ich przepisami o ochronie danych, a w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim. Możesz przeczytać politykę prywatności MailChimp Spójrz tutaj.

kwalifikacje

W celu zarejestrowania się do newslettera prosimy o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Informacje te służą wyłącznie do personalizacji biuletynu.

Ankiety i analizy statyczne

Biuletyny zawierają tak zwany „web beacon”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera MailChimp po otwarciu biuletynu. W ramach tego wyszukiwania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i czas wyszukiwania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe oraz ich zachowanie podczas czytania na podstawie ich lokalizacji wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie, czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednak ani naszym celem, ani MailChimp nie jest monitorowanie poszczególnych użytkowników. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

 

Pobieranie online i zarządzanie danymi

Zdarzają się przypadki, w których kierujemy odbiorców newslettera do stron internetowych MailChimp. Na przykład nasz biuletyn zawiera link, za pomocą którego odbiorca biuletynu może uzyskać dostęp do biuletynu online (np. w przypadku problemów z wyświetlaniem w programie pocztowym). Ponadto odbiorcy newslettera mogą później poprawiać swoje dane, takie jak adres e-mail. Podobnie die Polityka prywatności MailChimp  dostępne tylko w ich witrynie. W tym kontekście zwróciliśmy uwagę, że pliki cookie są używane na stronach internetowych MailChimp i że dane osobowe są przetwarzane przez MailChimp, jej partnerów i wykorzystywanych dostawców usług (np. Google Analytics). Nie mamy wpływu na to zbieranie danych. Aby uzyskać więcej informacji, możesz der Polityka prywatności MailChimp . Zwracamy również uwagę na możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w celach reklamowych na stronach internetowych http://www.aboutads.info/choices/ and http://www.youronlinechoices.com/  (dla obszaru europejskiego).

Wypowiedzenie i unieważnienie

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. cofnąć swoją zgodę. Jednocześnie wygasa Twoja zgoda na jego wysyłkę za pośrednictwem MailChimp i analizy statystyczne. Odrębne cofnięcie wysyłki za pośrednictwem MailChimp lub ocena statystyczna nie jest niestety możliwe. Na końcu każdego newslettera znajdziesz link do anulowania biuletynu.

 

7. Wtyczki i narzędzia

 

YouTube ze zwiększoną prywatnością

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.


Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.


Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania.


W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.


YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.
Więcej informacji na temat ochrony danych na YouTube można znaleźć w ich oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać tekst i czcionki.


W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa była dostępna z Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.
Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq  oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.


Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).


W przypadku reCAPTCHA należy sprawdzić, czy wprowadzanie danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej witrynę na stronie lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.


Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.


Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i przed SPAMEM.


Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

8. Dostawcy płatności i sprzedawcy

PayPal

Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).
Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.
Przekazanie Twoich danych do PayPal odbywa się na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie i realizację umowy. W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność przeszłych operacji przetwarzania danych.

 

9. ujawnianie i przekazywanie danych


Ujawnimy dane użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do świadczenia naszych usług, jeśli te strony trzecie świadczą usługi dla nas, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub władze lub jeśli mamy nadrzędny interes w ujawnieniu danych osobowych. Ujawnimy również dane osobowe stronom trzecim, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub o to poprosi. Nie wszystkie dane osobowe są standardowo przesyłane w formie zaszyfrowanej. Następujące kategorie odbiorców mogą otrzymywać od nas dane osobowe:

 

 • Spółki zależne

 • Dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, dostawcy usług hostingowych, dostawcy, konsultanci, prawnicy, firmy ubezpieczeniowe)

 • Strony trzecie w ramach naszych zobowiązań prawnych lub umownych, organy władzy, instytucje państwowe, sądy powszechne

Dostawcy usług, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, są również zobowiązani do zagwarantowania ochrony danych. Większość naszych usługodawców ma siedzibę w Szwajcarii lub w UE/EOG. Niektóre dane osobowe mogą być również przekazywane do USA (np. dane Google Analytics) lub, w wyjątkowych przypadkach, do innych krajów na całym świecie. Jeśli konieczne jest przekazanie danych do innych krajów, które nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych, zostanie to wykonane na podstawie standardowych klauzul umownych UE (np. w przypadku Google) lub innych odpowiednich instrumentów.

10. Okres przechowywania danych osobowych


Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych lub innych celów związanych z przetwarzaniem, tj. na przykład przez czas trwania całej relacji biznesowej (od rozpoczęcia, przetwarzania do rozwiązania umowy), a także dłużej, zgodnie z prawnymi obowiązkami w zakresie przechowywania i dokumentacji. W tym kontekście możliwe jest, że dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym można dochodzić roszczeń wobec naszej firmy (tj. w szczególności w ustawowym okresie przedawnienia) oraz w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub wymagają tego uzasadnione interesy biznesowe (np. do celów dowodowych i dokumentacyjnych). Gdy tylko dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne do wyżej wymienionych celów, zostaną one zasadniczo i w miarę możliwości usunięte lub zanonimizowane. W przypadku danych operacyjnych (np. logi systemowe, dzienniki) zasadniczo obowiązują krótsze okresy przechowywania, wynoszące maksymalnie dwanaście miesięcy.

11. Bezpieczeństwo danych


Podejmujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem, takie jak wydawanie instrukcji, szkolenia, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT i sieci, kontrole i ograniczenia dostępu, szyfrowanie nośników danych i transmisji, pseudonimizacja i kontrole.

12. Zmiany

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie. Obowiązująca wersja jest opublikowana na naszej stronie internetowej.

 

13. Zastrzeżenie

Nasza strona internetowa zawiera ogólne informacje o firmie TEM AG oraz jej produktach i usługach. Informacje te powinny służyć jako pierwsza wskazówka dla zainteresowanych stron. Jednak wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane bez gwarancji. Wszelkie gwarancje lub odpowiedzialność wszelkiego rodzaju, np. B. za dokładność, wiarygodność, kompletność i aktualność informacji jest wyraźnie wykluczone. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu pod podanym adresem w celu uzyskania dalszych, w szczególności wiążących informacji.

 

14. Linki do innych stron

Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na projekt i treść stron, do których prowadzą linki, i nie ponosimy odpowiedzialności za te treści. Za treść zawartych tam informacji odpowiada wyłącznie dany dostawca.

 

15. Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora serwisu są chronione prawem autorskim. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego, pod warunkiem, że prawa autorskie lub inne odniesienia do praw autorskich nie zostaną usunięte.
Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności do wszystkich treści pozostają przy TEM AG.

 

16. Jurysdykcja

Miejscem jurysdykcji dla sporów prawnych powstałych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych jest Chur w Szwajcarii.


Wersja Sierpień 2023 r.

Payment Methods
myTEMSmartHome_Logo_Startseite_neu_edited_edited.png
bottom of page