top of page

Polityka prywatności aplikacji myTEM

1. Ogólne


Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane osobowe użytkowników w sposób poufny i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących gromadzenia danych, na końcu tekstu znajdują się odpowiednie dane kontaktowe odpowiedzialnej osoby kontaktowej.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do naszej aplikacji mobilnej na iPhone'a i Androida (zwanej dalej "Aplikacją") w związku z naszym systemem myTEM SmartHome. Wyjaśnia ono rodzaj, cel i zakres gromadzenia danych w ramach korzystania z aplikacji.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe to wszystkie dane, które można powiązać z użytkownikiem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników Aplikacji wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności Aplikacji oraz naszych treści i usług.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane te są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji opisanych celów. Wyjątki mają zastosowanie, jeśli dłuższe przechowywanie jest przewidziane przez DSGVO. Przestrzegane są prawnie obowiązujące przepisy dotyczące usuwania danych. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.

 


2. Podstawa prawna


2.1 W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.


2.2 W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 6 par. 1 lit. b DSGVO służy jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania niezbędnych do wykonania zobowiązań przedumownych.


2.3 W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 par. 1 lit. c DSGVO służy jako podstawa prawna.


2.4 W przypadku, gdy żywotne interesy użytkownika lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, Art. 6 par. 1 lit. d DSGVO służy jako podstawa prawna.


2.5 Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie przeważają nad tym pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO stanowi podstawę prawną. 6 par. 1 lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

 


3. Usuwanie danych i czas przechowywania


Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel, dla którego były przechowywane, przestanie mieć zastosowanie. Ponadto przechowywanie może być kontynuowane, jeśli jest to przewidziane przez europejskie lub krajowe przepisy, regulacje lub inne zasady. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu wypełnienia lub wykonania umowy.

 


4. Gromadzenie danych osobowych podczas korzystania z aplikacji

4.1. Pobieranie aplikacji

Podczas pobierania aplikacji ze sklepu App Store niezbędne informacje są przekazywane do sklepu App Store, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta konta, godzina pobrania i indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie tych danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy te dane w zakresie niezbędnym do pobrania aplikacji na smartfon użytkownika i nie przechowujemy ich dalej. Przekazanie do odpowiedniego sklepu App Store i tymczasowe przechowywanie danych jest konieczne, aby umożliwić użytkownikowi pobranie aplikacji. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu. Przesyłanie danych do odpowiedniego sklepu App Store i tymczasowe przechowywanie danych jest obowiązkowe w celu pobrania aplikacji. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości odmowy.

5. Korzystanie z aplikacji / zakres przetwarzania danych


Aplikacja i urządzenie myTEM Smart Home mają dwa tryby działania: a) Działanie wyłącznie w sieci lokalnej (lokalna sieć WLAN lub LAN), w której zainstalowane jest urządzenie myTEM Smart Home, bez dostępu za pośrednictwem połączenia internetowego, lub b) Działanie za pośrednictwem połączenia internetowego, dzięki czemu można również uzyskać dostęp do urządzenia myTEM Smart Home za pośrednictwem dowolnego zewnętrznego połączenia internetowego.
W przypadku trybu pracy (a), wyłącznie w sieci lokalnej, żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane.

 

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pracy (b) gromadzimy lub wykorzystujemy następujące dane:

 • Identyfikator anonimowego konta użytkownika (przypisany automatycznie)

 • Identyfikator dostarczony przez Apple lub Google dla używanego urządzenia

 • Numer seryjny i klucz licencyjny serwera myTEM

 • Konfiguracja instalacji u użytkownika; w szczególności wszystkie urządzenia, ich numery seryjne, ustawienia i skróty, definicja pomieszczeń, programy czasowe i zasady działania

 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT) instalacji

 • Data i godzina żądań z aplikacji

 • Treść żądań (informacje o stanie, zapytania, polecenia, zmiany)

 • Status dostępu / kod statusu HTTP

 • Wersja używanej aplikacji

 • Wersja systemu operacyjnego urządzenia

 • Typ urządzenia (smartfon, tablet, producent)

 • Kraj, z którego uzyskano dostęp

 • Historia zmian serwera myTEM w ciągu ostatnich 7 dni

 • Nazwa operatora sieci

 • Język instalacji aplikacji

 • Adres IP serwera myTEM i terminala, na którym uruchomiona jest aplikacja

 • Podczas pierwszej rejestracji w chmurze myTEM Cloud, adres e-mail i dane osobowe, jeśli użytkownik poda je nam dobrowolnie


Dane te są przechowywane w chmurze myTEM Cloud. Po zainstalowaniu aplikacji zakładane jest anonimowe konto użytkownika, dla którego tworzony jest unikalny numer (identyfikator konta użytkownika, zwany dalej "ID"). Identyfikator ten jest unikatowym identyfikatorem konta użytkownika i urządzeń kontrolowanych przez niego za pomocą aplikacji. Pełny adres IP użytkownika jest przechowywany tylko tymczasowo, tj. na czas korzystania z aplikacji. Identyfikator i/lub adres IP nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Po zainstalowaniu serwera myTEM jego adres IP jest przechowywany i przypisywany do anonimowego konta użytkownika.


Podczas gdy adresy IP urządzeń końcowych i punktu dostępu nie są przechowywane lub są przechowywane tylko w sposób opisany powyżej, są one nieuchronnie wymagane do technicznego procesu funkcjonalności Aplikacji i dlatego są przechowywane przejściowo (widoczne) w pamięci systemów komputerowych myTEM Cloud.


Potrzebujemy adresu e-mail użytkownika, aby wysłać mu kod dostępu do Chmury. Dzięki tej procedurze zapewniamy, że żadna nieupoważniona osoba nie może zarejestrować się w chmurze w imieniu użytkownika. Używamy również adresu e-mail do wysyłania informacji, jeśli ze względów bezpieczeństwa wymagane są ważne aktualizacje. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile służy to wypełnieniu umowy z użytkownikiem, a w przeciwnym razie, w szczególności w odniesieniu do podjętych przez nas środków bezpieczeństwa, nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Gromadzenie tych danych jest niezbędne do oferowania użytkownikowi funkcji naszego rozwiązania myTEM Smart Home z aplikacją oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa. Tymczasowe przechowywanie adresu IP jest absolutnie niezbędne podczas pracy, aby umożliwić korzystanie z funkcji aplikacji i serwera myTEM. Ponadto przechowywanie identyfikatora jest również niezbędne do umożliwienia sterowania urządzeniami końcowymi przez aplikację. Wyżej wymienione cele stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO, w szczególności w odniesieniu do przechowywania i przetwarzania adresów IP do celów bezpieczeństwa.

 


6. Czas przechowywania danych


Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu. Adresy IP są tymczasowo zatrzymywane i przechowywane tak długo, jak długo istnieje połączenie między serwerem myTEM a chmurą (tj. podczas korzystania z aplikacji). Adresy IP i dane dziennika technicznego przechowywane w systemie zaplecza Chmury myTEM (firewall) w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu zostaną usunięte po upływie rozsądnego okresu czasu.


6.1 Możliwość odmowy i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępniania i korzystania z aplikacji oraz przechowywanie danych jest obowiązkowe dla bezpiecznego działania aplikacji. Użycie identyfikatora jest absolutnie niezbędne do identyfikacji anonimowego konta użytkownika, ponieważ żadne inne dane nie są dostępne. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości odmowy.

7. Wykorzystywanie i gromadzenie danych dotyczących lokalizacji

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Aby zapewnić użytkownikowi określone funkcje w inteligentnym domu myTEM (np. zacienienie w zależności od położenia słońca), gromadzimy dane o położeniu użytkownika, rejestrując jego położenie geograficzne. Dane te są gromadzone w formie anonimowej. Wykorzystanie danych o lokalizacji jest niezbędne do zapewnienia użytkownikowi odpowiednich funkcji opartych na lokalizacji.


7.2 Czas przechowywania

Lokalizacja użytkownika zostanie nam przekazana tylko wtedy, gdy użytkownik będzie korzystać z aplikacji w celu skorzystania z funkcji, które możemy zaoferować tylko wtedy, gdy znamy jego lokalizację. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia lub gdy użytkownik cofnie prawa do korzystania z tych danych. Dane dotyczące lokalizacji użytkownika nie będą przechowywane dłużej.


7.3 Możliwość usunięcia

Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji lub systemu operacyjnego, dezaktywując ją lub wyłączając w bloku funkcji na serwerze.

 


8. Statystyczna ocena anonimowych danych użytkownika

8.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Używamy anonimowych danych użytkowania do analizy statystycznej zachowań użytkowników aplikacji. Zanonimizowane dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.
Podstawą prawną anonimizacji i przetwarzania danych użytkowania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. f DSGVO.


8.2 Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy zanonimizowane dane w celu optymalizacji funkcjonalności aplikacji oraz opracowywania nowych lub ulepszonych aplikacji. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO.


8.3 Okres przechowywania

Zanonimizowane dane dotyczące użytkowania są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia.


8.4 Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Ze względu na wyłączne wykorzystanie anonimowych danych użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

 


9. Prawa użytkownika


Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych:

 • Prawo do informacji

 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 • prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w naszej firmie.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Prosimy o przesyłanie wszelkich wniosków o udzielenie informacji, wniosków o ujawnienie lub sprzeciwów wobec przetwarzania danych pocztą elektroniczną na adres datenschutz@mytem-smarthome.com lub na następujący adres:


TEM AG
Triststrasse 8
7000
 Chur, Szwajcaria
Tel +41 81 254 25 25
info@tem.ch

 


10. Zmiana polityki prywatności


Jako podmiot odpowiedzialny zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie w odniesieniu do obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Status (maj 2020)

Payment Methods
myTEMSmartHome_Logo_Startseite_neu_edited_edited.png
bottom of page